Rabu, 10 April 2013

Surat kuasa


Definisi
Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang.

Contoh
Surat Kuasa Pengambilan Gaji / Pengambilan Uang
SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayub. M Tuni Kamma
Tempat/Tgl. Lahir : Toraja, 1 Agustus 1996
Pekerjaan : Pegawai PT. Nusa Dua Jaya
Alamat : Jl. Ir. H Juanda No 41, Bontang

Memberikan kuasa pengambilan gaji untuk bulan Agustus 2012 dikarenakan saya sedang sakit. Oleh karena itu, saya akan memberikan kuasa kepada :

Nama : Rene Inggarjati
Tempat/Tgl. Lahir : Madiun, 13 September 1979
Pekerjaan : Swasta
Alamat: Jl. Raya Solo 1, Bontang

Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                                  Bontang 23 Agustus 2012
Penerima Kuasa                                         Pemberi Kuasa